Штампа

Индивидуална настава

Коментарисао Школа

У школи постоје четири наставника индивидуалне наставе, то су два логопеда, реедукатор психомоторике и соматопед.

Логопеди су стручњаци за вербално-гласовну комуникацију. Оспособљени су за превенцију, дијагностику и третман свих поремећаја свих процеса и функција који су повезани са функцијом говора, затим, перцепцијом и продукцијом вербалног и писаног језика, као и облицима невербалне комуникације.

Реедукатор психомоторике доприноси развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини, развија моторичке способности и спретност при кретању, координацију покрета, њихову контролу, брзину, спретност и равнотежу, развија говор и когнитивне функције.

Соматопед утврђује и коригује лоше држање тела и деформитете. Бави се и превенцијом и корекцијом моторичких и когнитивних поремећаја, јачањем физичких способности и општег здравља ученика, одржавањем и повећањем обима покрета у зглобовима, повећањем снаге мишића, координацијом покрета, брзином покрета, локалне и опште издржљивости.

Штампа

Продужени боравак

Коментарисао Школа

Продужени боравак у нашој школи организује се од септембра 2010. године и намењен је за ученике нижих разреда. План и програм продуженог боравка реализује дефектолог - олигофренолог.

Штампа

Кућна настава

Коментарисао Школа


За ученике основне школе са сметњама у развоју који због болести или других околности нису у могућности да похађају редовну наставу  организована је кућна настава. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школске 2016/2017.године први пут нашој школи одобрило реализацију кућне наставе.